“SCIENTIFIC JOURNALS”

Anna Trojanowska See⇒ 2015-24-1-131-147
Początki organoterapii. Dyskusje w polskich czasopismach medycznych na przełomie XIX i XX wieku
The beginnings of organotherapy. Discussions in Polish medical journals at the turn of the 19th and 20th century.

Joanna Przybyło See⇒ 2009-18-1-2-111-218
„Kalendarz Farmaceutyczny” mgra farm. Franciszka Heroda z lat 1921-1939
“Kalendarz Farmaceutyczny” [Pharmaceutical Almanac] (1921-1939) by Franciszek Herod, M. Pharm.

Marcin Dolecki See⇒ 2007-16-1-2-139-163
Problematyka fizykochemiczna poruszana na łamach „Chemika Polskiego”
Physico-chemical topics discussed in the journal “Chemik Polski”.

Anna Trojanowska See⇒ 2006-15-1-2-293-308
Kumys i kefir jako środki odżywcze o lecznicze. Rozważania na łamach polskich czasopism medycznych drugiej połowy XIX w.
Koumiss and kephir as foodstuffs and medicines. Discussions on Polish medical journals of the second half of 19th century.

Jerzy Pawłowski See⇒ 2005-14-1-2-127-145
Periodyki okresu zaborów jako źródło do historii zoologii w Polsce
Scientific journals during the period of partitions as a source for the history of zoology in Poland.

Tomasz Majewski See⇒ 2005-14-1-2-147-165
Botanika w warszawskich czasopismach „Pamiętnik Fizjograficzny” i „Wszechświat”
Botany in the Warsaw-based journals “Pamiętnik Fizjograficzny” and “Wszechświat”.

Marcin Dolecki See⇒ 2005-14-1-2-167-184
Nie-kwantowe teorie budowy atomu dyskutowane na łamach tygodnika „Wszechświat”
Non-quantum theories of atomic structure discussed in the journal “Wszechświat” in the years 1882-1914.

Teresa Ostrowska See⇒ 2005-14-1-2-205-208
Krótki przegląd XIX-wiecznej prasy zawierającej materiały do historii nauk medycznych
A short overview of 19th-century journals containing materials on the history of medical sciences.

Krystyna Schabowska See⇒ 2004-13-1-2-185-199
Metody zapisu konstrukcji mechanicznych w czasopiśmie „Izys Polska” (1820-1828)
Methods of representing mechanical constructions in the journal ‘Izys Polska’ (1820-1828)