„PUBLISHING OF HISTORICAL SOURCES”

Jarosław Kurkowski See⇒ 2016-25-2-009-037
Źródłoznawstwo w służbie króla i Rzeczypospolitej. Uwagi o praktycznych celach badań naukowych doby stanisławowskiej.
Source studies in the service of the King and Rzeczpospolita. Comments on practical purposes of scientific research in the times of the reign of Stanislaus II.

Jarosław Kurkowski See⇒ 2012-21-1-2-051-121
Europejskie edytorstwo źródeł historycznych w XVII-XVIII w. : próba wstępnej charakterystyki zjawiska
Publishing of historical sources in the 17th-18th centuries Europe. An initial attempt at the description of the phenomenon.

Jarosław Kurkowski See⇒ 2006-15-1-2-089-157
Z dziejów polskiego edytorstwa źródeł historycznych. Maciej Dogiel (1715-1760)
From the history of Polish publishing of historical sources. Maciej Dogiel (1715-1760).