No. 1–2/2013

Front cover No. 1-2/2013No. 1–2/2013

Ignacy Z. Siemion, Barbara Latko See⇒ 2013-22-1-2-007-037
Wrocław
Michała Jana Borcha rozprawa o truflach piemonckich
Michał Jan Borch (1753-1811) and his work on truffles of Piedmont.
BORCH MICHAŁ JAN ∎ HISTORY OF BOTANY ∎ TRUFFLES ARTIFICIAL CULTIVATION ∎ TRUFFLES GENERATION

Tomasz Dywan See⇒ 2013-22-1-2-039-065
Zakład Historii Kultury Materialnej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław [Department of History of Material Culture, University of Wrocław]
Cieplice w Szkle: nauki staropolskich medyków o leczniczym wykorzystaniu wód mineralnych około 1600 r.
Hot springs in a town of Shklo: the teachings of Old-polish physicians on the medicinal use of mineral waters ca. 1600.
HISTORY OF MEDICINAL USE OF MINERAL WATERS ∎ HISTORY OF MEDICINE ∎ HOT SPRINGS IN A TOWN OF SHKLO

Andrzej Bednarczyk See⇒ 2013-22-1-2-067-125
Warszawa
Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829). Minerały, istoty żywe i łącząca je koncepcja chemiczna
Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829). Minerals, living beings and the chemical conception as their binding element.
HISTORY OF BOTANY ∎ LAMARCK JEAN-BAPTISTE DE ∎ THEORY OF MINERAL NUTRITION OF PLANTS

Alfred Neubauer See⇒ 2013-22-1-2-127-146
Berlin, Germany
Historia wynalezienia perlonu
Pathways of the Perlon-Knowledge.
DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF THE POLYAMIDE FIBRE PERLON ∎ HISTORY OF TECHNOLOGY ∎ PERLON FIBRE

Adrianna Szczerba See⇒ 2013-22-1-2-147-166
Instytut Archeologii UŁ, Łodź [Archaeology Institute, University of Lodz]
Rola rosyjskich zjazdów archeologicznych w dyskusji nad ochroną zabytków w imperium rosyjskim w XIX i na przełomie XIX i XX wieku
The role of Russian archaeological conferences in the discussion on the protection of monuments in the Russian Empire in the 19th and at the turn of 19th and 20th centuries.
HISTORY OF ARCHAEOLOGY ∎ PROTECTION OF MONUMENTS IN THE RUSSIAN EMPIRE ∎ RUSSIAN ARCHAEOLOGICAL CONFERENCES

Michał Pszczółkowski See⇒ 2013-22-1-2-167-190
Katedra Architektury i Urbanistyki, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra [Chair of Architecture and City Planning, University of Zielona Góra]
Architektura szkół wyższych w rozwoju historycznym (do 1939 roku)
The architecture of colleges in historical development (until 1939).
ACADEMIC ARCHITECTURE ∎ ARCHITECTURE OF COLLEGES IN HISTORICAL DEVELOPMENT ∎ HISTORY OF ARCHITECTURE

Marcelina Smużewska See⇒ 2013-22-1-2-191-214
Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń [Institute of Sociology, Nicolaus Copernicus University]
Zorganizowane formy aktywności naukowej polskich studentów z perspektywy teorii ruchów społecznych
Organized forms of scientific activity of Polish students from the perspective of the social movement theory.
HISTORY OF HIGHER EDUCATION ∎ SOCIAL MOVEMENTS ∎ STUDENTS’ SCIENTIFIC CIRCLE

Patryk Tomaszewski See⇒ 2013-22-1-2-215-230
Katedra Myśli Politycznej i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
[Chair of Political Ideas and International Studies, Nicolaus Copernicus University]

Ogólnopolski Związek Akademickich Kół Naukowych w latach 1929-1933 – zarys działalności
The Polish National Association of Academic Scientific Circles in 1929-1933 – an outline of activities.
ACADEMIC STUDENTS’ MOVEMENT IN THE INTERWAR POLAND ∎ ASSOCIATION OF ACADEMIC SCIENTIFIC CIRCLES ∎ HISTORY OF HIGHER EDUCATION

Jerzy Supady See⇒ 2013-22-1-2-231-239
Akademia Polonijna w Częstochowie, Częstochowa/Łódź [Polonia University in Częstochowa]
Powstanie i działalność łódzkiej sekcji Walki z Gruźlicą w latach 1918-1939
Establishment and activities of the Section Against Tuberculosis in Łódź in 1918-1939.
FIGHT AGAINST TUBERCULOSIS ∎ HISTORY OF MEDICINE ∎ TUBERCULOSIS SECTION IN ŁÓDŹ

Roman Mierzecki See⇒ 2013-22-1-2-241-246
Warszawa
West omyłką Jędrzeja Śniadeckiego
Vestium – a mistake of Andrew (Jędrzej) Śniadecki.
HISTORY OF CHEMISTRYŚNIADECKI JĘDRZEJVESTIUM NEW METAL