No. 1–2/2008

Front cover No. 1-2/2008No. 1–2/2008

Jerzy Burchardt See⇒ 2008-17-1-2-007-014
Wrocław
Fantazmaty postaci o świcie i zmierzchu według Witelona
Phantasms of figures at dawn and dusk according to Witelo.
HISTORY OF OPTICS ∎ HISTORY OF SCIENCE ∎ HISTORY OF SCIENCE (MIDDLE AGES) ∎ WITELO

Anna Trojanowska See⇒ 2008-17-1-2-015-031
Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa [Institute for the History of Science PAS]
Czerwiec, kermes i koszenila, czyli o owadach jako surowcach barwierskich i leczniczych w polskiej literaturze przyrodniczej do XIX w.
Polish cochineal (Porphyrophora polonica), kermes and cochineal (Dactylopius coccus) – insects as dyeing and medicinal raw materials in Polish naturalist writing until the 19th century.
COCHINEAL ∎ DYE-PROVIDING INSECTS ∎ HISTORY OF DYEING ∎ HISTORY OF MEDICATIONS ∎ HISTORY OF PHARMACY ∎ KERMES ∎ KITAJEWSKI ADAM ∎ POLISH COCHINEAL

Mariusz Chrostek See⇒ 2008-17-1-2-033-069
Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów [Institute of Polish Philology, University of Rzeszów]
Romantycy i socjaliści – w konspiracji, w areszcie i na zesłaniu. Uwagi o etosie dziewiętnastowiecznych więźniów politycznych
Romanticists and socialists – in conspiracy, in prison and in exile. Remarks on the ethos of 19th-century political prisoners.
CONSPIRACY IN LANDS OF POLAND ∎ EXILES IN SIBERIA ∎ POLITICAL HISTORY ∎ JANUARY UPRISING IN POLAND ∎ ROMANTICISTS ∎ SOCIALISTS

Maria Magdalena Blombergowa See⇒ 2008-17-1-2-071-085
Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego [Institute of Archaeology, University of Lodz]
Jan Kazimierz Zawisza – badacz, społecznik i dobroczyńca
Jan Kazimierz Zawisza – scholar, social activist and philanthropist.
HISTORY OF ARCHAEOLOGY ∎ ZAWISZA JAN KAZIMIERZ

Andrzej J. Wójcik See⇒ 2008-17-1-2-087-101
Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa [Institute for the History of Science PAS]
Działalność górnicza i geologiczna Józefa Cieszkowskiego w Okręgu Zachodnim Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX w.
The mining and geological activities of Józef Cieszkowski in the western district of the Kingdom of Poland in the first half of the 19th century.
CIESZKOWSKI JÓZEF ∎ COAL MINING IN POLAND ∎ HISTORY OF GEOLOGYHISTORY OF MININGKINGDOM OF POLAND

Konrad Jacek Jędrzejczyk See⇒ 2008-17-1-2-103-119
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku [Public Vocational High School in Włocławek]
Próba opracowania przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (1906-1950) Słownika geograficznego Ziem Polskich i krajów historycznie z Polską związanych
The attempt by Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [Polish Tourist Society] (1906-1950) to draft A geographical dictionary of the lands of Poland and of countries Historically linked with Poland.
GEOGRAPHICAL DICTIONARY OF POLISH LANDS ∎ HISTORY OF SCIENCE ∎ POLSKIE TOWARZYSTWO KRAJOZNAWCZE (POLISH TOURIST SOCIETY)

Roman Mierzecki See⇒ 2008-17-1-2-121-132
Warszawa
Materiały do tajnego nauczania chemii w latach 1939-1945
Materials on the clandestine teaching of chemistry in the years 1939-1945.
CLANDESTINE CHEMISTRY TEACHING (POLAND) ∎ HISTORY OF HIGHER EDUCATIONHISTORY OF SCIENCE

Jerzy Supady See⇒ 2008-17-1-2-133-143
Katedra Historii Medycyny i Farmacji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Chair of History of Medicine and Pharmacy, Medical University of Lodz]
Działalność PPR na rzecz zmiany ideowego oblicza studentów i pracowników Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945-1947
Activities of the PPR (Polish Workers’ Party) aimed at changing the ideological attitudes of students and lecturers at the University of Łódź in the years 1945-1947.
COMMUNISM IN POLAND ∎ HISTORY OF HIGHER EDUCATION ∎ HISTORY OF POLISH UNIVERSITIES ∎ SOVIETIZATION OF UNIVERSITIES

Michał Henryk Umbreit See⇒ 2008-17-1-2-145-154
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu [Chair of Inorganic and Analytical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Poznań University of Medical Sciences]
Prof. dr hab. Jerzy Tułecki – naukowiec, wychowawca i działacz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
Prof. Jerzy Tułecki – scientist, educator and activist of the Polish Pharmaceutical Society.
HISTORY OF PHARMACY ∎ MEDICAL SCHOOL IN POZNAŃ ∎ POLISH PHARMACEUTICAL SOCIETY ∎ TUŁECKI JERZY

Jerzy Znosko
Wspomnienia i rozmowy z milczeniem. Część druga. XI Retrospekcji
Memoires and discourses with silence. Part II. XI Retrospection.
(No summary)