No. 1, No. 2/2000

Front cover No.1/2000No. 1/2000

Ks. Ludwik Piechnik SJ See⇒ 2000-9-1-007-019
Jezuici prowincji polskiej wobec projektu Ratio Studiorum w 1586 r.
The Jesuits of the Polish province on the draft of Ratio Studiorum in 1586.

Ks. Eugeniusz Borowski See⇒ 2000-9-1-021-046
Znane i nieznane źródła dotyczące ks. Jana Krzysztofa Kluka w zasobach akt Archiwum Diecezjalnego w Drohiczynie
The known and unknown sources of information on the Rev. Jan Krzysztof Kluk from the Drohiczyn’s Diocese Archives.

Kazimierz Uszyński See⇒ 2000-9-1-047-069
Ks. Krzysztof Kluk w zbiorach Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
The legacy of the Rev. Krzysztof Kluk as presented in the Museum of Agriculture at Ciechanowiec.

Zbigniew J. Wójcik See⇒ 2000-9-1-071-104
Micellanea Klukowskie
The miscellaneous works of Rev. Krzysztof Kluk.

Stanisław Litak See⇒ 2000-9-1-105-113
Kartograficzne prace ks. Krzysztofa Kluka
Cartographic works of the Rev. Krzysztof Kluk.

Jan Trynkowski See⇒ 2000-9-1-115-124
Ks. Krzysztof Kluk a Gimnazjum Białostockie – pytania badawcze
The Rev. Krzysztof Kluk and the Białystok Gymnasium: Research question.

Czesław Brodzicki See⇒ 2000-9-1-125-134
Morowe powietrze w XVI wieku w Polsce i przeciwdziałanie jemu, zalecane przez Marcina Ruffusa z Wałcza, cyrulika i medyka łomżyńskiego
The plague in 16th century Poland and the methods of counteracting it recommended by Marcin Ruffus of Wałcz, a surgeon and medic in the Łomża region.

Anna Trojanowska See⇒ 2000-9-1-135-144
Monografie grzybów w farmakopeach polskich XIX i XX wieku
Fungi in the Polish pharmacopoeias (19th-20th centuries).

Halina Lichocka See⇒ 2000-9-1-145-190
Ignacy Mościcki – badacz praktycystyczny
Ignacy Mościcki – the positivistic investigator.

Jadwiga Złotorzycka See⇒ 2000-9-1-191-267
Szkice z życia Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
Sketches from the life of the Jan Kazimierz University in Lwów.

Front cover No.2/2000No. 2/2000

Maria Magdalena Blombergowa See⇒ 2000-9-2-007-062
Uczeni polscy rozstrzelani w Katyniu, Charkowie i Twerze
Polish scientists among the victims of the Katyn, Kharkov and Twer massacre.

Irena Stasiewicz-Jasiukowa See⇒ 2000-9-2-063-087
Zrozumieć sens historii. O profesor Zofii Libiszowskiej
To understand the sense of history. On Professor Zofia Libiszowska.

Michał Pędracki See⇒ 2000-9-2-089-107
Źródłowe podstawy opisu starożytnej Palestyny i Fenicji (Kanaanu) w książkach szkolnych polskiego Oświecenia
The source basis for the description of ancient Palestine and Phoenicia (Canaan) in the textbooks of the Polish Enlightenment.

Ignacy Z. Siemion See⇒ 2000-9-2-109-134
Jana Wilhelma Müllera dwie podróże badawcze na kresach Rzeczypospolitej
Johann Wilhelm Mülle’s two research travels in the eastern provinces of 18th century Poland.

Tadeusz Marian Nowak See⇒ 2000-9-2-135-172
Księdza Franciszka Paprockiego S.J. praca o historii wojen i wojskowości polskiej wydana w 1776 roku
A study by Rev. Franciszek Paprocki, S.J., on the history of wars and the Polish military published in 1776.

Witold Sygocki See⇒ 2000-9-2-173-199
Z dziejów Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Geneza
From the history of the Institute for the History of Science of the Polish Academy of Science. Genesis.

Irena Turnau See⇒ 2000-9-2-201-223
Technika polskiego krawiectwa od XIV do pierwszej połowy XIX wieku
The technology of clothes-making in Poland from the 14th to the first half of the 19th century.

Tauras Mekas See⇒ 2000-9-2-225-229
Polski ślad w litewskiej prasie farmaceutycznej okresu międzywojennego
A Polish trace in Lithuanian pharmaceutical press of the interwar period.

Józef Hurwic See⇒ 2000-9-2-231-243
Epistemofobia – niepokojące zjawisko na przełomie tysiącleci
Epistemophobia – a disquieting phenomenon at the turn of the millennium.