No. 1, No. 2/1999

Front cover No. 1/1999No. 1/1999

Irena Stasiewicz-Jasiukowa See⇒ 1999-8-1-007-014
Jean Jacques Rousseau czy John Locke? Nad traktatem C. Pyrrhysa de Varille
Jean Jacques Rousseau or John Locke? On the treatise of C. Pyrrhys de Varille.

Jarosław Kurkowski See⇒ 1999-8-1-015-058
Dyskusja J.A. Załuskiego z J.A. Jabłonowskim o wartości i zadaniach polskiej historiografii
The debate between J.A. Jabłonowski and J.A. Załuski on the value and tasks of Polish historiography.

Michał Pędracki See⇒ 1999-8-1-059-074
Biblia jako źródło historyczne do dziejów Wschodu starożytnego w książkach szkolnych polskiego Oświecenia
The Bible as a historical source in Polish school-books in the Age of Enlightenment.

Irena Łossowska See⇒ 1999-8-1-075-092
Między historyzmem oświeceniowym a romantycznym. Rzecz o powieści Franciszka Salezego Jezierskiego Rzepicha
Between the historicism of the Age of Enlightenment and of Romanticism. A study on the novel Rzepicha by Franciszek Salezy Jezierski.

Dorota Kozłowska, Wiesława Wernerowa See⇒ 1999-8-1-093-119
Polscy twórcy kartografii Syberii w XIX wieku (w świetle materiałów bibliograficznych Bolesława Olszewicza)
Poles in the cartography of Siberia in the 19th century (based on the bibliographic materials of Bolesław Olszewicz).

Gabriel Brzęk See⇒ 1999-8-1-121-190
Udział Polaków w badaniach przyrody Syberii, a zwłaszcza Bajkału
The participation of Poles in the exploration of the nature of Siberia, especially of the Baikal region.

Ignacy Z. Siemion See⇒ 1999-8-1-191-207
O Kortumie Starszym
Kortum-Senior.

Krystyna Kabzińska See⇒ 1999-8-1-209-230
Zmiany w nauczaniu chemii w zreformowanych szkołach od I do III Rzeczypospolitej
Changes in the teaching of chemistry in the reformed schools from the First to the Third Republic of Poland.

Artur Nojszewski See⇒ 1999-8-1-231-244
Losy pierwszej polskiej katedry filologii węgierskiej (lata 1952-1978)
The history of the first Polish chair of Hungarian language and literature (1952-1978).

Front cover No. 2/1999No. 2/1999

Józef Hurwic See⇒ 1999-8-2-007-026
Czasopismo „Problemy” w polskim życiu intelektualnym po drugiej wojnie światowej
The journal “Problemy” in Poland’s intellectual life after the Second Word War.

Ignacy Z. Siemion See⇒ 1999-8-2-027-043
Życiorysu Jana Jaśkiewicza epizod górniczy
The mining episode in the biography of Jan Jaśkiewicz.

Zbigniew Przyrowski See⇒ 1999-8-2-045-054
Ignacy Łukasiewicz w pamięci rodaków
Ignacy Łukasiewicz as remembered by his compatriots.

Roman Mierzecki See⇒ 1999-8-2-055-071
Przemysł naftowy w Polsce w XIX i XX wieku
The oil industry in Poland in the 19th and 20th centuries.

Jolanta Rodzoś See⇒ 1999-8-2-073-088
Michał Janiszewski (1901-1984) geograf regionalny, kartograf i dydaktyk
Michał Janiszewski (1901-1984), a specialist in regional geography, cartographer and teacher.

Andrzej Cichocki See⇒ 1999-8-2-089-114
Feliks Polak (1901-1987). Chemik, technolog, wynalazca, pionier polskiej chemii zeolitów
Feliks Polak (1901-1987). Chemist, technologist, inventor, pioneer of Polish zeolite chemistry.

Wanda Grębecka See⇒ 1999-8-2-115-126
Obraz przyrody Polesia w powieściach Marii Rodziewiczówny
The picture of nature in the novels of Maria Rodziewiczówna.

Danuta Rederowa See⇒ 1999-8-2-127-178
Jan Ludwik Jastrzębski. Z życia naukowego Wielkiej Emigracji
Jan Ludwik Jastrzębski (1804-1852). From the scientific life of the Great Emigration.