No. 1, No. 2/1996

Front cover No. 1/1996No. 1/1996

Stanisław Kasznica See⇒ 1996-5-1-007-084
Władza. Do druku przygotował i wstępem opatrzył Paweł Czartoryski
Power, ed. by Paweł Czartoryski

Vincenzo Cappeletti See⇒ 1996-5-1-085-092
Po Galileuszu…
After Galileo…

Michał Zgórzak See⇒ 1996-5-1-093-106
Historia i polityka w komentarzu Grzegorza z Arezzo do Farsalii Lukana
History and politics in the commentary by Gregory of Arezzo on Lucan’s Pharsalia.

Waldemar Voisé See⇒ 1996-5-1-107-121
Aksjologia: Toruńska logika i aksjologia lat 1946-1950 po pół wieku
Axiologic: the Torun logic and axiology of 1946-1950 after half a century.

Alicja Zemanek, Krystyna Wasylikowa See⇒ 1996-5-1-123-138
Historia botaniki i archeobotanika w poszukiwaniu danych o użytkowaniu roślin w średniowiecznym Krakowie
History of botany and archeobotany in search of data on the uses of plants in medieval Cracow.

Roman Mierzecki See⇒ 1996-5-1-139-172
Spalanie i kalcynacja. Analiza wczesnych poglądów na przyczyny wzrostu ciężaru ciał
Combustion and calcination. Analysis of early views on the causes of the increase in weight of substances.

Frony cover No. 2/1996No. 2/1996

Waldemar Voisé
Tęsknota przekracza nadzieję
(No summary)

Tadeusz Bieńkowski See⇒ 1996-5-2-031-042
Antyczna historia wynalazków w renesansowej refleksji
The history of ancient inventors in intellectual conception of Renaissance.

Michał Zgórzak See⇒ 1996-5-2-043-058
Wojna domowa – jej definicja, przyczyny i skutki w komentarzu Grzegorza z Arezzo do Farsalii Lukana
Civil war its definition, reasons and consequences in the Gregory’s of Arezzo commentary on Lucan’s Pharsalia

Paweł Komorowski See⇒ 1996-5-2-059-077
Koncepcja historii Williama Robertsona
William Robertson’s conception of history.

Małgorzata Mikulska, Zdzisław Mikulski See⇒ 1996-5-2-079-094
Początki oceanografii – Georges Fournier: Hydrographie
Beginning of oceanography – Georges Fournier: Hydrographie.

Ignacy Z. Siemion See⇒ 1996-5-2-095-125
Prace chemiczne analityczne Baltazara Hacqueta
The chemical works of Balthasar Hacquet.

Bożena Urbanek See⇒ 1996-5-2-127-139
Opieka nad chorym na tle teoretycznych koncepcji europejskiej i polskiej medycyny w I połowie XIX stulecia
Patient care vis-a-vis the theoretical conceptions of European and Polish medicine in first half of the 19th century.

Sławomir Postek See⇒ 1996-5-2-141-169
Dzieje Szkoły Pijarskiej w Łukowie 1701-1833
The history of the Piarist School at Łuków 1701-1833.

Konrad Rudnicki See⇒ 1996-5-2-171-188
Z historii uniwersyteckiego obserwatorium astronomicznego we Lwowie
From the history of university observatory in Lviv (Lvov).

Dodatek specjalny do nru 2/1996: Tematyka historyczna w „Rocznikach Chemii” i „Wiadomościach chemicznych” w okresie PRL (bibliografia analityczna)
Special supplement to No. 2/1996 : Historical subjects in “Roczniki Chemii”, and “Wiadomości chemiczne” during the PRL epoch (analytic bibliography)

Halina Lichocka
Miejsce historii w czasopismach Polskiego Towarzystwa Chemicznego w okresie PRL
The place of history in the journals of Polish Chemical Society in the period of Poland under communism.
(No summary)

Magdalena Szkudlarek-Żelazko
Historiografia na łamach „Roczników Chemii”
Historiography in “Roczniki Chemii” [Annals of Chemistry].
(No summary)

Elżbieta Zwidryn
Problematyka historyczna w „Wiadomościach Chemicznych”
Historical subject-matter in “Wiadomości Chemiczne” [Chemical News].
(No summary)