No. 1, No. 2/1993

Front cover No. 1/1993No. 1/1993

Władimir Djakow See⇒ 1993-2-1-007-029
Polskie słowianofilstwo i jego wpływ na slawistykę (koniec XVII w. – 1939 r.)
“Polish slavophilism” and its influence on Polish slavistic studies. (The editor’s note)

Stanisław Zięba See⇒ 1993-2-1-031-051
Idea natury w XVII wieku (aspekt ekologiczny)
The idea of nature in the 17-th century (ecological aspect).“

Andrzej Bednarczyk See⇒ 1993-2-1-053-111
System filozoficzno-lekarski Galena (130-200): pojęcie ciepła przyrodzonego i pneumy życiowej
Galen’s philosophical-medical system: The concept of inborn heat and vital pneuma.

Ignacy Z. Siemion, Alicja Szastyńska-Siemion See⇒ 1993-2-1-113-158
Praelectiones physicae experimentalis Ignacego Józefa Martinovicsa (1755-1795)
Praelectiones physicae experimentalis by Ignatius Josephus Martinovics (1755-1795).

Rajmund Sołoniewicz See⇒ 1993-2-1-159-188
Chemia w polskich uczelniach okresu międzywojennego. Katedry chemii nieorganicznej
Chemistry in Polish schools of higher education between the two wars. Departments of inorganic chemistry.

Krystyna Kabzińska See⇒ 1993-2-1-189-213
Rola organizacji środowiskowych i muzeów w rozwoju historii chemii w Polsce 1918-1988
The role of professional associations and museums in the development of the history of chemistry in Poland 1918-1988.

Front cover No. 2/1993No. 2/1993

Jerzy Starnawski See⇒ 1993-2-2-007-028
Pokolenie wielkich humanistów polskich
The generation of great Polish humanists.

Ryszard Jadczak See⇒ 1993-2-2-029-038
Stanisław Leśniewski a Szkoła Lwowsko-Warszawska
Stanislaus Leśniewski and the Lvov-Warsaw School.

Andrzej Bednarczyk See⇒ 1993-2-2-039-088
System filozoficzno-lekarski Galena (130-200): pojęcia ciała homoiomerycznego i siły-zdolności
Galen’s philosophical-medical system: the concept of homoeomeric part and dynamis.

Piotr Köhler See⇒ 1993-2-2-089-119
Ankieta Józefa Rostafińskiego z 1883 roku dotycząca ludowego nazewnictwa i użytkowania roślin w Polsce
The Józef Rostafiński’s inquiry concerning use of plants and their folk names in Poland held in 1883.

Michał Zgórzak See⇒ 1993-2-2-121-131
Nauka – kultura – religia: na marginesie sesji naukowej „Wkład OO. Pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII-XIX wieku”
Science-culture-religion: Reflections connected with the scientific session “The contribution of Fathers Piarists to Polish science and culture in 17th-19th centuries”.

Ignacy Z. Siemion See⇒ 1993-2-2-133-153
O podróży rekonesansowej księcia Stanisława Poniatowskiego. Przyczynek do historii polsko-niemieckich kontaktów naukowych
The reconnaissance travel of duke Stanisław Poniatowski. Comment on the history of Polish-German scientific contacts.

Roman Bugaj See⇒ 1993-2-2-155-219
Hermetyzm w Polsce doby stanisławowskiej
Hermetism during Stanislaus Augustus Poniatowski’s reign.