“HISTORY OF SCIENCE”

Dariusz Jarosz, Maria Pasztor See⇒ 2015-24-1-205-222
Od stanu wojennego do upadku systemu. Z badań nad polsko-francuską współpracą naukową i kulturalną w latach 1981-1989
From the martial law to the fall of the system. From research on Polish-French scientific and cultural co-operation in the years 1981-1989.

Dariusz Jarosz, Maria Pasztor See⇒ 2012-21-1-2-339-352
„Odwilż” w polsko-włoskich stosunkach kulturalnych i naukowych w latach 1955-1958
A “thaw” in Polish-Italian cultural and scientific relations in the years 1955-1958.

Roman Mierzecki See⇒ 2011-20-1-007-018
Pierwszy komunikat o odkryciu polonu zredagowany i własnoręcznie napisany przez Marię Skłodowską-Curie
The first statement about discovery of Polonium formulated and written in Maria Skłodowska-Curie’s own hand.

Michalina Dąbkowska See⇒ 2011-20-1-019-236
Chemicy sami o sobie w 1957 roku
The chemists about themselves in 1957.

Irena Stasiewicz-Jasiukowa See⇒ 2011-20-2-203-215
O działalności profesora Tadeusza Mariana Nowaka w Komitecie Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk
Professor Tadeusz Nowak’s activities within the Polish Academy of Sciences’ Committee of the History of Science and Technology.

Kazimiera Calińska See⇒ 2010-19-1-2-091-110
Dwie encyklopedie – zdarzenia z przeszłości
Two encyclopaedias – events from the past.

Jerzy Burchardt See⇒ 2008-17-1-2-007-014
Fantazmaty postaci o świcie i zmierzchu według Witelona
Phantasms of figures at dawn and dusk according to Witelo.

Konrad Jacek Jędrzejczyk See⇒ 2008-17-1-2-103-119
Próba opracowania przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (1906-1950) Słownika geograficznego Ziem Polskich i krajów historycznie z Polską związanych
The attempt by Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [Polish Tourist Society] (1906-1950) to draft A geographical dictionary of the lands of Poland and of countries Historically linked with Poland.

Dariusz Jarosz See⇒ 2007-16-1-2-283-315
Nauka i edukacja w stosunkach polsko-francuskich w latach 1971-1980
Science and education in Polish-French relations in the years 1971-1980.

Jerzy Burchardt See⇒ 2006-15-1-2-159-167
Relacje między księciem Włodzisławem a Witelonem
Relations between Duke Włodzisław and Witelo.

Andrzej Bielski, Lech Bieganowski See⇒ 2006-15-1-2-169-197
Zarys tradycji witelońskiej w literaturze nauk przyrodniczych
An outline of the Witelonian tradition in writing.

Jerzy Burchardt See⇒ 2006-15-1-2-199-205
O rozszczepieniu przez Witelona światła słonecznego w krysztale na kolory
On Witelo’s diffraction of sunlight in a crystal.

Lucyna Szaniawska See⇒ 2006-15-1-2-207-241
Historia poznania Syberii dokumentowana mapami na przykładzie wybranych zachodnioeuropejskich XVI i XVII-wiecznych map
Map-documented history of exploration of Siberia as exemplified by selected West European maps of the 16th and 17th century.

Aldona Ertman See⇒ 2006-15-1-2-243-254
O memoriale królewskiego kartografa Karola Perthéesa
About a manuscript by the Royal Cartographer, Karol Perthées.