“HISTORY OF PHARMACY”

Maria Lis See⇒ 2015-24-2-093-118
Z dziejów aptekarstwa bydgoskiego – „Apteka pod Niedźwiedziem”
From the history of Bydgoszcz pharmacies: “Apteka pod Niedźwiedziem”.

Aleksandra Lewandowska See⇒ 2015-24-1-165-204
Rozwój farmacji i aptekarstwa w Toruniu na przestrzeni wieków na przykładzie Apteki Królewskiej
The Royal Pharmacy as an example of development of pharmacy and pharmaceutics in Toruń.

Monika Pyzio See⇒ 2014-23-2-055-149
Środki odurzające w aptece na ziemiach polskich w XX wieku na przykładzie opioidów i kannabinoidów
Narcotic drugs in pharmacy in the 20th century with regard to opioids and cannabinoids.

Sylwia Płusa See⇒ 2012-21-1-2-269-324
Historia pomyłek przemysłu farmaceutycznego na przykładzie kuracji talidomidem w latach 1957-1961
The history of mistakes of the pharmaceutical industry following the example of the Thalidomide treatment in the years 1957-1961.

Tauras Mekas, Zivile Petkeviciute See⇒ 2010-19-1-2-083-090
Paralele w badaniach etnofarmaceutycznych przeprowadzonych w 1927 roku w Wilnie i w 2007 roku w Worniach
Parallels between ethnopharmaceutic research in Wilno in 1927 and at Wornie in 2007.

Joanna Przybyło See⇒ 2009-18-1-2-111-218
„Kalendarz Farmaceutyczny” mgra farm. Franciszka Heroda z lat 1921-1939
“Kalendarz Farmaceutyczny” [Pharmaceutical Almanac] (1921-1939) by Franciszek Herod, M. Pharm.

Anna Trojanowska Zobacz⇒ 2008-17-1-2-015-031
Czerwiec, kermes i koszenila, czyli o owadach jako surowcach barwierskich i leczniczych w polskiej literaturze przyrodniczej do XIX w.
Polish cochineal (Porphyrophora polonica), kermes and cochineal (Dactylopius coccus) – insects as dyeing and medicinal raw materials in Polish naturalist writing until the 19th century.

Michał Henryk Umbreit See⇒ 2008-17-1-2-145-154
Prof. dr hab. Jerzy Tułecki – naukowiec, wychowawca i działacz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
Prof. Jerzy Tułecki – scientist, educator and activist of the Polish Pharmaceutical Society.

Anna Trojanowska See⇒ 2007-16-1-2-007-053
Tradycyjne ziołolecznictwo białoruskie w pracy Michała Federowskiego Lud białoruski na Rusi Litewskiej
Traditional Belarussian herbal medicine in Michał Federowski’s study: Lud białoruski na Rusi Litewskiej.

Elżbieta Szot-Radziszewska See⇒ 2007-16-1-2-069-107
Lecznictwo ludowe Ukraińców na przełomie XIX i XX wieku
Folk medicine in Ukraine at the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries.

Jan Majewski See⇒ 2007-16-1-2-317-329
Działalność Zespołu Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
On the Division of the Sections for the History of Pharmacy of the Polish Pharmaceutical Society.

Beata Wysakowska See⇒ 2007-16-1-2-331-339
O Zespole Historii Farmacji. Historia i zamierzenia badawcze
On the Division for the History of Pharmacy. History and research directions.

Krzysztof Kmieć See⇒ 2004-13-1-2-221-239
Rośliny przyprawowe – rośliny lecznicze jako motyw ekslibrysu
Spice plants – medicinal plants as a motif in exlibrises