“HISTORY OF HISTORIOGRAPHY”

Jarosław Kurkowski See⇒ 2016-25-2-009-037
Źródłoznawstwo w służbie króla i Rzeczypospolitej. Uwagi o praktycznych celach badań naukowych doby stanisławowskiej
Source studies in the service of the King and Rzeczpospolita. Comments on practical purposes of scientific research in the times of the reign of Stanislaus II.

Jarosław Kurkowski See⇒ 2012-21-1-2-051-121
Europejskie edytorstwo źródeł historycznych w XVII-XVIII w. : próba wstępnej charakterystyki zjawiska
Publishing of historical sources in the 17th-18th centuries Europe. An initial attempt at the description of the phenomenon.

Mierzwa Edward Alfred See⇒ 2010-19-1-2-179-202
Wkład historiografii polskiej do dziedzictwa światowego
The contribution of Polish historiography to the world’s heritage.

Jarosław Kurkowski See⇒ 2009-18-1-2-007-050
Między Wschodem a Zachodem. Bernard Syruć (Siruć), 1731-1784
Between the East and West. Bernard Syruć (Siruć), 1731-1784.