“HISTORY OF CARTOGRAPHY”

Lucyna Szaniawska See⇒ 2014-23-1-007-026
Mapy i atlasy Joachima Lelewela towarzyszące jego dziełom historycznym ze szczegółowym opisem opublikowanych do 1830 roku
Maps and atlases of Joachim Lelewel accompanying his historical works with detailed description of those published before the year 1830.

Lucyna Szaniawska See⇒ 2012-21-1-2-153-172
Portolany w renesansowych atlasach żeglarskich Angela Freducciego z 1554 i Antonia Milla z 1583 roku
Comparing the geographical space display in portolan charts of Angelo Freducci (1554) and Antonio Millo (1583).

Lucyna Szaniawska See⇒ 2011-20-2-009-050
Nowe metody prezentacji rzeźby terenu : trójwymiarowe modele, kreskowanie i poziomice – zarys od XVI wieku do 1799 roku
New methods of presenting the land relief: tree-dimensional terrain models, the hatching system and the contour lines = summary of the period from the 16th century till 1799.

Aldona Ertman See⇒ 2007-16-1-2-129-137
Rękopiśmienna mapa województwa podlaskiego Karola Perthéesa z r. 1795. Jej źródła, metoda opracowania i znaczenie dla badań historycznych
A manuscript map of the Podlasie province by Karol de Perthées from 1795. Its sources, method of drawing and significance for historical research.

Lucyna Szaniawska See⇒ 2006-15-1-2-207-241
Historia poznania Syberii dokumentowana mapami na przykładzie wybranych zachodnioeuropejskich XVI i XVII-wiecznych map
Map-documented history of exploration of Siberia as exemplified by selected West European maps of the 16th and 17th century.

Aldona Ertman See⇒ 2006-15-1-2-243-254
O memoriale królewskiego kartografa Karola Perthéesa
About a manuscript by the Royal Cartographer, Karol Perthées.