DO AUTORÓW

ANALECTA przyjmują oryginalne prace naukowe – rozprawy, eseje, opracowania źródłowe niepublikowane:

 • Rozmiar pracy nie może przekraczać 4 arkuszy autorskich wraz z przypisami, aneksami i materiałem ilustracyjnym (mapy, wykresy itp.);
 • Dokumentację źródeł należy podać w postaci przypisów dolnych;
 • Przypisy należy redagować według następującego wzoru:
  • opis druku zwartego: Imię nazwisko, Tytuł, Miejsce rok wydania, s. [trona].
   praca zbiorowa: Imię nazwisko, Tytuł, [w:] Tytuł pracy zbiorowej, red., Miejsce rok wydania, s. [trona] od-do.
  • opis artykułu: Imię nazwisko, Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma” rok, n[ume]r, Miejsce rok wydania, s. [trona] od-do.
  • przy powtórnym i dalszych cytowaniach pozycji:
   I. [mię] nazwisko, skrót Tytułu, s.[jeżeli cytowane jest więcej niż jedno dzieło autora].
   I. [mię] nazwisko, dz.cyt, s.[jeżeli w dokumentacji występuje jedna pozycja autora].
 • Na końcu tekstu należy umieścić alfabetyczny wykaz cytowanej literatury.
 • Materiały przyjmujemy w wersji elektronicznej [dyskietka, płyta, załącznik „mailowy”] w edytorze Word.
 • Do uwag redakcji prosimy ustosunkować się w ciągu czterech tygodni. Niedotrzymanie tego terminu oznacza wycofanie artykułu z druku.

Redakcja „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” informuje, że streszczenia drukowanych w „Analecta” artykułów są zamieszczane w formie elektronicznej w THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (http://cejsh.icm.edu.pl). W związku z tym do artykułów należy dołączać streszczenia w języku polskim, których objętość nie powinna przekraczać 1.500 znaków (w szczególnie uzasadnionych wypadkach 2.000 znaków), zawierające zwięzłe uzasadnienie podjętych badań, prezentację uzyskanych wyników i w miarę możliwości omówienie zastosowanej metody badawczej, terminy specjalistyczne (w j. angielskim), a także słowa kluczowe.

Jednocześnie prosimy Autorów o podanie swoich danych – stopnia, tytułu naukowego i miejsca zatrudnienia (pełnej nazwy i adresu) oraz danych o współautorach; w przypadku osób emerytowanych – adresu domowego lub innego adresu do korespondencji.