ANALECTA

LOGO IHNAnalecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki (ISSN 1509-0957; Index 351318) jest czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów, Polskiej Akademii Nauk. ⇒Zobacz też IHN PAN w Wikipedii

Ukazuje się od 1992 roku jako półrocznik (dwa numery w ciągu roku). Pod względem merytorycznym czasopismo to jest kontynuacją zainicjowanej ponad 50 lat temu serii „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej”.

Czerpiąc z bogatych tradycji tamtej serii czasopismo „Analecta” przyjęło jednak inną formułę i inne założenia metodologiczne. Czasopismo to zamieszcza na swoich kartach oryginalne, nigdzie wcześniej nie drukowane prace naukowe dotyczące historii wszystkich dziedzin nauki w Polsce i na świecie. W „Analectach” są publikowane zarówno obszerne, źródłowo udokumentowane rozprawy, jak i opracowania drobniejsze, poruszające rozmaite zagadnienia wiążące się z dziejami naukowej myśli w różnych epokach, opisywane z różnorodnych punktów widzenia. Wszystkie zamieszczane w tym czasopiśmie prace są uprzednio recenzowane przez niezależnych, zewnętrznych specjalistów. Autorami publikacji są historycy nauki z całego kraju i z zagranicy. Zobacz⇒ ANALECTA formularz recenzyjny

Redakcja nie prowadzi kroniki naukowej. Począwszy od nr 1/2014 została wprowadzona stała rubryka: Nova Litteraria, w której zamieszczane są recenzje nowości wydawniczych z zakresu historii nauki.

Prace ogłaszane w „Analectach” pisane są najczęściej w języku polskim. Wszystkie artykuły posiadają streszczenia w języku angielskim. Redakcja „Analect” stale współpracuje z The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), w którym zamieszczane są streszczenia wszystkich artykułów opublikowanych w Analectach.

Oprócz CEJSH czasopismo jest indeksowane także w bazach: ERIH PLUS, BAZHUM Baza Czasopism Humanistycznych i Społecznych, PBN (Polska Bibliografia Naukowa), AGRO oraz Index Copernicus. Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki są dostępne on-line za pośrednictwem FBC (Federacja Bibliotek Cyfrowych).