Nr 1, Nr 2/2016

Okladka Nr 1 2016Nr 1/2016

Jiři Jindra e-mail: jindra@usd.cas.cz Zobacz⇒ 2016-25-1-007-032
Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Praha [Institute for Contemporary History, The Czech Academy of Science, Prague; Instytut Historii Najnowszej Akademii Nauk Republiki Czeskiej]
Przyjaźń czeskiego profesora Jaroslava Heyrovskiego z polskim profesorem Wiktorem Kemulą w świetle ich korespondencji.
Friendship of a Czech Professor Jaroslav Heyrovski with a Polish Professor Wiktor Kemula in the light of their correspondence.
HEYROVSKI JAROSLAV ∎ KEMULA WIKTOR ∎ PHYSICAL CHEMISTRY ∎ POLAROGRAPHY

Marcin Dolecki e-mail: maarcindol@wp.pl Zobacz⇒ 2016-25-1-033-042
Instytut Historii Nauki PAN [Institute for the History of Science PAS]
List Ernesta Rutherforda do Ludwika Wertensteina w sprawie odkrycia pozytonu.
A letter from Ernest Rutherford to Ludwik Wertenstein, Concerning the Discovery of Positron.
WERTENSTEIN LUDWIK ∎ RUTHERFORD ERNEST ∎ RADIOACTIVITY ∎ SPIN ∎ CORRESPONDENCE

Krzysztof Maślanka e-mail: krzysiekm@poczta.pl Zobacz⇒ 2016-25-1-043-062
Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa–Kraków [Institute for the History of Science PAS, Warsaw–Cracow]
Konrad Rudnicki (1926–2013) – kilka wspomnień.
Konrad Rudnicki (1926–2013) – a reminiscence.
HISTORY OF ASTRONOMY ∎ HISTORY OF COSMOLOGY ∎ JAGIELLONIAN FIELD ∎ ASTRONOMICAL OBSERVATORY OF THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY

Piotr Daszkiewicz e-mail: piotrdas@yahoo.fr Zobacz⇒ 2016-25-1-063-069
Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa / Muséum national d’histoire naturelle, Paris [Institute for the History of Science PAS / National Museum of Natural History, Paris]
Listy Jana Stefana Ligęzy Kurdwanowskiego (1680–1780) i Józefa Andrzeja Załuskiego (1702–1774) do Pierra Louis Moreau de Maupertuisa (1698–1758) w zbiorach francuskiej Akademii Nauk.
Letters of Jan Stefan Ligęza Kurdwanowski (1680–1780) and Józef Andrzej Załuski (1702–1774) to Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698–1758) from the collection of the French Academy of Sciences.
SCIENTIFIC CORRESPONDENCE IN THE 18TH CENTURY ∎ MAUPERTOIS’ POLISH CORRESPONDENTS ∎ LESZCZYŃSKI’S SCIENTIFIC PATRONAGE

Zbigniew Bela e-mail: z.bela@uj.edu.pl Zobacz⇒ 2016-25-1-071-090
Uniwersytet Jagielloński, Muzeum Farmacji [Jagiellonian University, Museum of Pharmacy]
Marta Kostyk
Uniwersytet Jagielloński, Muzeum Farmacji [Jagiellonian University, Museum of Pharmacy]
Przepisy na leki w „Sekretach Isabelli Cortese” (Wenecja, 1561).
Recipes for medicines in The Secrets of Isabella Cortese (Venice, 1561) 71-90.
CORTESE ISABELLA ∎ SECRETS ∎ MEDICINES ∎ FORMULA ∎ ALCHEMY ∎ PESTILENCE ∎ SYPHILIS ∎ CASTOREUM ∎ MITHRIDATE ∎ THERIAC

Zbigniew J. Wójcik Zobacz⇒ 2016-25-1-091-107
Warszawa
Doc. dr Krzysztof Jakubowski (1937–2011). Muzealnik.
Dr. Krzysztof Jakubowski (1937–2011). A museologist.
JAKUBOWSKI KRZYSZTOF ∎ GEOLOGY ∎ HISTORY OF GEOLOGY ∎ MUSEUM OF THE EARTH IN WARSAW

Rafał Zaczkowski Zobacz⇒ 2016-25-1-109-128
Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie [Przypkowski Museum in Jędrzejów]
Feliks Przypkowski – gnomonik z Jędrzejowa.
Feliks Przypkowski – a gnomonist from Jędrzejów.
THE PRZYPKOWSKI FAMILY ∎ SUNDIALS

Lech Królikowski Zobacz⇒ 2016-25-1-129-147
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie [Higher School of Physical Culture and Tourism in Pruszkow]
Mieczysław Szystowski.
SZYSTOWSKI MIECZYSŁAW ∎ POLISH ENGINEERS IN RUSSIA ∎ CONSTRUCTION OF RUSSIAN HARBOURS ON THE BALTIC SEA ∎ EDUCATION OF ENGINEERS IN RUSSIA AT THE TURN OF THE 19TH AND 20TH CENTURIES

Krzysztof Dąbrowski e-mail: krzysztof.dabrowski@aon.at Zobacz⇒ 2016-25-1-149-161
Wiedeń [Vienna]
Pięć minut Fultografu.
A short life of Fultograph.
FULTOGRAPH ∎ FULTOGRAPHY ∎ RADIOGRAPHY ∎ MANCZARSKI STEFAN ∎ WILKOSZ WITOLD ∎ FULTO OTTON ∎ TELEVISION IN POLAND ∎ POZNAŃ RADIO STATION ∎ POLISH FULTOGRAPHIC SOCIETY ∎ MANCZARSKI’S TELEVISION SET ∎ POLISH PATENT NO. 11084 ∎ POLISH PATENT NO. 11075

Przemysław Sadłowski e-mail: przemyslawsadlowski@gmail.com Zobacz⇒ 2016-25-1-163-180
Politechnika Opolska [Opole University of Technology]
Leon Staniewicz (1871–1951).
STANIEWICZ LEON ∎ BIOGRAPHY ∎ HISTORY OF ELECTROTECHNICS ∎ WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

NOVA LITTERARIA

Marcin Dolecki e-mail: maarcindol@wp.pl
Instytut Historii Nauk PAN, Warszawa [Institute for the History of Science PAS]
Recenzja: Fragmenta Philosophica. Wybrane prace Romana Darowskiego SJ wydane z okazji osiemdziesięciolecia jego urodzin. Redakcja: Wanda Pilch i Jerzy Sadowski, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, 462 s.

Adam Matuszewski e-mail: amatusze@ihnpan.waw.pl
Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa [Institute for the History of Science PAS]
Bibliografie Tadeusza Orackiego. Tadeusz Oracki: Bibliografia scalonych spisów zawartości czasopism za lata
1966–2012. Tematyka humanistyczno-społeczna
. Gdańsk 2014 Scientia et Veritas, 148 s., ind. + Uzupełnienia nlb. 7 s. ind.; Bibliografia publikacji Tadeusza Orackiego za lata 1951–2014. Gdańsk 2015 Scientia et Verita, 76, nlb. 1 s., ind.

Okladka Nr 2 2016Nr 2/2016

Jarosław Kurkowski e-mail: jkurkowski@poczta.onet.pl Zobacz⇒ 2016-25-2-009-037
Instytut Historii Nauki PAN [Institute for the History of Science PAS]
Źródłoznawstwo w służbie króla i Rzeczypospolitej. Uwagi o praktycznych celach badań naukowych doby stanisławowskiej.
Source studies in the service of the King and Rzeczpospolita. Comments on practical purposes of scientific research in the times of the reign of Stanislaus II.
HISTORY OF HISTORIOGRAPHY ∎ SOURCE STUDIES OF THE 18TH CENTURY ∎ PATRONAGE OF STANISLAUS AUGUSTUS ∎ PUBLISHING OF HISTORICAL SOURCES ∎ PARTITIONS OF THE REPUBLIC

Bożena Płonka-Syroka e-mail: bozena@plonka-syroka.pl Zobacz⇒ 2016-25-2-039-060
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu [Wroclaw Medical University]
Neohipokratyzm Thomasa Sydenhama jako próba modyfikacji klasycznego standardu patologii humoralnej.
Thomas Sydenham’s neo-hipocratism as an attempt to modify classic humoral pathology standard.
SYDENHAM THOMAS ∎ HUMORAL PATHOLOGY ∎ NEO-HIPOCRATISM

Robert Boroch e-mail: rboroch@uw.edu.pl Zobacz⇒ 2016-25-2-061-101
Uniwersytet Warszawski [Warsaw University]
A Formal Concept of Culture in the Classification of Alfred L. Kroeber and Clyde Kluckhohn.
Formalny koncept kultury w klasyfikacji Alfreda L. Kroebera i Clyda Kluckhohna.
CULTURAL ANTHROPOLOGY ∎ ANTHROPOLOGICAL HISTORY ∎ THEORETICAL ANTHROPOLOGY ∎ THEORY OF CULTURE ∎ STRUCTURAL MODELS IN ANTHROPOLOGY

Roman Mierzecki e-mail: mierzrom@wp.pl Zobacz⇒ 2016-25-2-103-108
Warszawa [Warsaw]
Unitarne i pluralistyczne teorie przyrodoznawstwa na przykładzie teorii chemicznych.
Unitary and pluralistic theories of natural history with the use of example of chemical theories.
MOLECULE ∎ IONIC BOND ∎ COORDINATE BOND

Konrad Pylak e-mail: konrad.pylak@pollub.pl Zobacz⇒ 2016-25-2-109-128
Politechnika Lubelska [Lublin University of Technology]
O paradygmacie konstruowania maszyn w pierwszym polskim podręczniku podstaw konstrukcji.
About machine-design paradigm in the first Polish manual of the basics of machine design.
HISTORY OF TECHNOLOGY ∎ FIRST DESIGN HANDBOOK ∎ MACHINE DESIGN PARADIGM ∎ MIECHOWICZ FRANCISZEK

Krzysztof Dąbrowski e-mail: krzysztof.dabrowski@aon.at Zobacz⇒ 2016-25-2-129-138
Wiedeń [Vienna]
Telewizja końca XIX wieku.
The late 19th century television.
PRÓSZYŃSKI KAZIMIERZ ∎ WOLFKE MIECZYSŁAW ∎ OCHOROWICZ JULIAN ∎ SZCZEPANIK JAN ∎ POLYTECHNIC SOCIETY ∎ ABRAMSON ALBERT ∎ WIRELESS IMAGE TRANSMISSION ∎ DISCHARGE LAMP ∎ MECHANICAL IMAGE ANALYSIS ∎ MECHANICAL-OPTICAL IMAGE ANALYSIS ∎ SELENIUM CELL ∎ GEISSLER TUBE ∎ NIPKOW DISC ∎ TELEPHOTE ∎ TELEPHOTO ∎ TELEPHOTOSCOPE ∎ TELECTROSCOPE ∎ MECHANICAL TELEVISION ∎ MONOCHROMATIC TELEVISION ∎ IMAGE TRANSMISSION DEVICE

Piotr Skalski
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu [Poznan University of Medical Sciences]
Katarzyna Pękacka-Falkowska e-mail: pekackafalkowska@ump.edu.pl Zobacz⇒ 2016-25-2-139-196
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu [Poznan University of Medical Sciences]
Poznańscy studenci farmacji w latach 1920–1939. Studium z zakresu historii społecznej.
Pharmacy students in Poznan (1920–1939) from a sociohistorical perspective.
PHARMACY STUDENTS – INTERWAR POLAND ∎ HISTORY OF COLLEGES AND UNIVERSITIES – INTERWAR POLAND ∎ POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL STUDIES – HISTORY

Zbigniew J. Wójcik Zobacz⇒ 2016-25-2-197-208
Warszawa
Jan Pazdur – historyk dawnego przemysłu Starachowic.
Jan Pazdur – historian of the old industry of Starachowice.
PAZDUR JAN ∎ STARACHOWICE ∎ MINING INDUSTRY ∎ METALLURGICAL INDUSTRY

NOVA LITTERARIA

Zbigniew Tucholski
Instytut Historii Nauki PAN [Institute for the History of Science PAS]
Recenzja: Marek Mistewicz, XVII-wieczne mosty przez środkowo-dolną Wisłę w świetle ikonografii, kartografii i źródeł pisanych. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2012, 260 s.

Mariusz Affek e-mail: maffek@interia.pl
Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Warszawa [Lazarski University, Warsaw]
Recenzja: Michał Jan Borch, Listy o Sycylii i Malcie, przekłady, opracowanie i wstęp Alicja Szastyńska-Siemion, Ignacy Z. Siemion. Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN oraz Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2015, 324 s.

Jarosław Kurkowski e-mail: jkurkowski@poczta.onet.pl
Instytut Historii Nauki PAN [Institute for the History of Science PAS]
Na marginesie edycji dziełka Teodora Korwin-Szymanowskiego, Przyszłość Europy w zakresie gospodarczym, społecznym i politycznym. Opracowanie i posłowie Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, przekład Maria Dąbrowska. Warszawa 2015 (113 s. – wersja polska; 117 s. – wersja francuska).

Michał Stanisław Jasiński e-mail: msjasinski@gmail.com
Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa [Institute for the History of Science PAS]
Czy kobieta może być naukowcem? Recenzja książki: Magdolna Hargittai, Women Scientists: Reflections, Challenges, and Breaking Boundaries. Cary, NC, USA: Oxford University Press, 2015, 363 s.

Krzysztof Maślanka e-mail: krzysiekm@poczta.pl
Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa–Kraków [Institute for the History of Science PAS, Warsaw–Cracow]
Czasoprzestrzenne podróże z filozofią w tle. Recenzja książki: Marcin Dolecki, Philosopher’s Crystal. The Treacherous terrain of Tassatarius, translation by Paulina Trudzik. Montag Press, Oakland 2016, cover: Giorgi Makharashvili, illustrations: Anna Trojanowska, Rosann A. Portes and Marcin Dolecki.

Krzysztof Maślanka e-mail: krzysiekm@poczta.pl
Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa–Kraków [Institute for the History of Science PAS, Warsaw–Cracow]
Kilka refleksji po lekturze Słownika. Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, 4 tomy, redakcja naukowa Bolesław Orłowski. Instytut Historii Nauki PAN, Instytut Pamięci narodowej, Warszawa 2015.